A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от „Мина Гардънс“ ООДпетък, 05 Април 2024  110

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от „МИНА ГАРДЪНС“ ООД, с управител Михаил Валериев Хаджиев е издадена Заповед № 129 от 03.04.2024г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІІ, кв.151 по ПУП на гр.Златоград, отреден на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.31.698 по Кадастрална карта на гр.Златоград

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПРЗ се сменя предназначението на УПИ VІІІ, кв.151 по ПУП на гр.Златоград, като се отрежда УПИ VІІІ-къща за гости с ресторант и басейн, кв.151, със следните параметри на застрояване: етажност до 10 м, плътност на застрояване 50%, Кинт. 1,2, озеленяване 40%.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития