A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Милко Чаушевсряда, 07 Август 2019  55

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Милко Чаушев е издадена Заповед № 298 от 07.08.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ІХ-97, УПИ Х-99, 101, УПИ ХІ-99, 100 и УПИ ХІІ-100, кв.8 по ПУП на Долен.

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда регулационните линии между УПИ ІХ-97, УПИ Х-99, 101, УПИ ХІ-99, 100 и УПИ ХІІ-100, кв.8 по ПУП на с. Долен да се променят и минат по начин на ползване.

Новите урегулирани поземлени имоти са следните:

1.УПИ ІХ-97, 98, 99, кв.8 с площ 631 м2;

2.УПИ Х-101-Озеленяване, кв.8 с площ 142 м2;

3.УПИ ХІ-99, 100, 101, кв.8 с площ 518 м2;

4.УПИ ХІІ-99, 100, кв.8 с площ 717 м2.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития