A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по Заявление от Мария Хекимовавторник, 15 Октомври 2019  70

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Мария Хекимова е издадена Заповед № 386 от 10.10.2019 г. на Временно изпълняващия длъжността Кмет на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ VІ-1257, кв.127 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.784 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвения проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда от УПИ VІ-1257, кв.127 по ПУП на гр.Златоград (съсобствен) да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имота – УПИ ХХІІІ и УПИ ХХІV, кв.127 по ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция „Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития