A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Красимира Патълевачетвъртък, 14 Септември 2017  26

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Красимира Желязкова Патълева е издадена Заповед № 266 от 12.09.2017 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-1073, кв.84 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.33.343 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ І-Комплексно застрояване.

С изготвения проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда за УПИ ІV-1073, кв.84 да се промени северната регулационна линия, съобразно Нотариален акт № 23, том ХІІ, д.№ 31 от 12.03.1976 г. и Протокол с вносни бележки за уредени придаваеми части от 28.02.1977 г.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития