A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Красимир Керменовпонеделник, 12 Ноември 2018  26

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Красимир Керменов е издадена Заповед № 342 от 07.11.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на ПИ с идентификатор 31111.32.220 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в УПИ ІV и УПИ І-Зеленина, кв.23.

Искането е за ПИ с идентификатор 31111.32.220 по Кадастрална карта на гр.Златоград, по имотни граници да се отреди УПИ ІV-32.220-Обществено обслужване, кв.23.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития