A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Иво Сидеровчетвъртък, 27 Септември 2018  23

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Иво Сидеров е издадена Заповед № 281 от 14.09.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на УПИ ХІІІ-585 и УПИ ХІV-1686, кв.43 по ПУП на гр.Златоград.

Искането е източната регулационна линия на УПИ ХІІІ-585, кв.43 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.35.49 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок, от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.                                              

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития