A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Хайрие Халваджиевавторник, 21 Август 2018  71

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Хайрие Халваджиева е издадена Заповед № 250 от 13.08.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.35.113 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в улична регулация – нереализирана, отредена по допълнителна Заповед № РД-1400/05.10.1987 г. и в УПИ І-озеленяване, кв.73А.

Искането е за урегулиране на ПИ с идентификатор 31111.35.113 по Кадастрална карта на гр.Златоград за смесено предназначение, зона централна.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития