A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Елка Сарелскасряда, 04 Октомври 2017  98

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Елка Сарелска е издадена Заповед № 292 от 02.10.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на ПИ с идентификатор 31111.33.166 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащи ПУП на гр.Златоград попада в терен за озеленяване и речно корито, кв.88.

Поземлен имот 1057, кв.88 по ПУП на гр.Златоград е идентичен по местоположение с ПИ с идентификатор 31111.33.166 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда от ПИ с идентификатор 31111.33.166 по Кадастрална карта на гр.Златоград да се образуват два урегулирани поземлени имота – УПИ ХІ и УПИ ХІІ, кв.88. Към реката регулационната линия на двете УПИ-та да мине по проектната стена за корекция на Малка река, съгласно Писмо-становище на Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” с вх.№ 66-00-708/03.07.2017 г. с прил.1, което е неразделна част от становището. Останалите регулационни линии минават по имотни граници, като допълнителна регулационна линия разделя частта от имота, подлежаща на урегулиране на два парцела с еднаква площ от по 242 кв.м. Частта от ПИ с идентификатор 31111.33.166 попадаща зад проектната стена, остава в речно корито и не подлежи на урегулиране.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития