A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Даниела Тасевапонеделник, 31 Декември 2018  47

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, Област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Даниела Тасева е издадена Заповед № 416 от 28.12.2018 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и (ПУП-ПР) в обхват на урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-163, кв.32 по ПУП на гр.Златоград (поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.32.140 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ VІ-166, кв.32 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.32.141 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

Искането е за изменение на източната регулационна линия на УПИ VІІ-163, кв.32 по ПУП на гр.Златоград, като същата мине по източната имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.32.140 по Кадастрална карта на гр.Златоград.  

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития