A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Бисер Кантарджиевсряда, 03 Юли 2019  43

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Бисер Кантарджиев е издадена Заповед № 243 от 01.07.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІ-173, кв.20 по ПУП на с.Старцево.

С изготвеният проект за изменение на ПУП – ПР се предвижда да се промени югозападната регулационна линия на УПИ ХХІ-173, кв.20 по ПУП на с.Старцево, като тя мине по начин на ползване. Мотивите за исканото изменение са: на югозапад терена е много стръмен и неизползваем, застрояването е реализирано и собственика на  жилищната сграда желае да закупи и земята, като с проекта се осигури минималната площ, изискваща се по чл.19 от ЗУТ.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград,  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития