A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от „Белотекс-95” АД и „Солар Еко Енерджи” ЕООДвторник, 26 Февруари 2019  32

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от “БЕЛОТЕКС-95” АД и “СОЛАР ЕКО ЕНЕРДЖИ” ЕООД е издадена Заповед № 67 от 25.02.2019 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на УПИ V-за търговия и услуги, кв.148 и УПИ І-за текстилен комбинат, кв.148 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.384 и ПИ с идентификатор 31111.36.382 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

Искането е за обединяване на УПИ V-за търговия и услуги, кв.148 и УПИ І-за текстилен комбинат, кв.148 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.384 и ПИ с идентификатор 31111.36.382 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и отреждането на ново УПИ-за производствен комплекс.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития