A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Айля Шаибпетък, 15 Декември 2017  88

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява, че по Заявление от Айля Наит Шаиб е издадена Заповед № 395/13.12.2017 год. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ І-3066-за производствени нужди, местност “Чаушева поляна” по ПУП на с.Старцево, Община Златоград.

С изготвеният проект за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда за УПИ І-3066-за производствени нужди, местност “Чаушева поляна” да се промени конкретното отреждане и да стане УПИ І-3066-за жилищно застрояване, местност “Чаушева поляна”.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград са на разположение в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития