A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление от Асен Хаджиивановсряда, 04 Октомври 2017  31

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Асен Хаджииванов е издадена Заповед № 289 от 02.10.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на ПИ с идентификатор 31111.31.160 по Кадастрална карта на гр.Златоград, участващ в отреждането на УПИ І-Озеленяване и на улична регулация, кв.150 по ПУП на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда за ПИ с идентификатор 31111.31.160 да се отреди самостоятелно УПИ Х, с площ 356 кв.м. – за жилищно застрояване, кв.150, само за частта непопадаща в улична регулация.

ПИ с идентификатор 31111.31.160 e с площ 375 кв.м. и попада в УПИ І-Озеленяване, кв.150, с площ 356 кв.м. и в улична регулация с площ 19 кв.м.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития