A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Обявление по заявление на Севдалин Михайловпонеделник, 17 Юли 2017  72

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по Заявление от Севдалин Здравков Михайлов е издадена Заповед № 193 от 13.07.2017г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План регулация (ПУП-ПР) в обхват на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.34.708 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-1161, 2124 и УПИ ІІ-1177, 1178, 1165, кв.120.

С изготвения проект за изменение на ПУП–ПР се предвижда да се промени част от западната регулационна линия на УПИ ІІ-1177, 1178, 1165, като към него се приобщи частта от ПИ с идентификатор 31111.34.708, която в действащия ПУП на гр.Златоград попада в УПИ І-1161, 2124.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития