A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 27 Септември 2023  126

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Детелина Христова е издадена Заповед № 356 от 21.09.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-1191, кв.110 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.286 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и част от улична регулация.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се променят регулационните линии на УПИ ХІV-1191, кв.110 по ПУП на гр.Златоград да минат по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.34.286 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития