A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 27 Септември 2023  120

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № З 766 от 19.09.2023 г. на Общински съвет Златоград е:

1.Разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - трасе на “Кабелна линия 20 кВ от ЖР стълб 83/1/извод „Пирийца“ до нов БКТП/п.с.Фабрика/ с обща дължина на трасето 455,0 л.м. при сервитут  1,00 м /по 0.50 м от двете страни/, като кабелната линия започва от съществуващ ЖР стълб 83/1/извод Пирийца/ ПИ 78241.4.22 -  вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Ливада, с дължина на трасето на ел. кабела 2 м и площ на сервитута 2 м2, преминава през ПИ 78241.4.5 - вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, с дължина на трасето на ел. кабела 35 м и площ на сервитута 35 м2; ПИ 78241.4.6 - вид собств. Общинска частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, с дължина на трасето на ел. кабела 33 м и площ на сервитута 33м2; ПИ 78241.4.8 - вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, с дължина на трасето на ел. кабела 22 м и площ на сервитута 22 м2; ПИ 78241.4.9 -  вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Нива, с дължина на трасето на ел. кабела 52 м и площ на сервитута 52 м2; ПИ 78241.4.103 - вид собств. Държавна частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, с дължина на трасето на ел. кабела 212 м и площ на сервитута 212 м2, до нов БКТП в ПИ 10.401 - вид собств. Няма данни, вид територия Урбанизирана, НТП Поземлен имот с недефиниран начин на трайно ползване, с дължина на трасето на ел. кабела 99 м и площ на сервитута 99м2 по КККР на с.Цацаровци, Община Златоград за захранване на обект: „Фабрика за емулсионни взривни вещества“ в имоти: ПИ 2, 3, 5 6, 9, 10, 10.4, 10.16, 10.17, и 009115, кадастрален район 10 по частичен кадастрален план на с.Фабрика/с.Цацаровци, Община Златоград.

2.Одобрено задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект “Кабелна линия 20 кВ от ЖР стълб 83/1/извод „Пирийца“ до нов БКТП/п.с.Фабрика/ за захранване на обект: „Фабрика за емулсионни взривни вещества“ в имоти: ПИ 2, 3, 5 6, 9, 10, 10.4, 10.16, 10.17, и 009115, кадастрален район 10 по частичен кадастрален план на с.Фабрика/с.Цацаровци, Община Златоград.

Решението на Общински съвет Златоград е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития