A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 27 Септември 2023  105

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № З 765 от 19.09.2023 г. на Общински съвет Златоград е:

1.Разрешено изработването на Подробен устройствен план – План застрояване върху 55 кв.м., с предназначение за електронни съобщ. мрежи и съоръжение и трафопост, които се намират в северната част на ПИ с идентификатор 31111.27.237 - вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 9, НТП Ливада, целия с площ 3094 кв. м., местност „Гогаджово бърце“ по Кадастрална карта на гр.Златоград.

2.Одобрено задание за Задание за изготвяне на проект за ПУП-ПЗ по чл.125 от ЗУТ, съставено от Възложителя, неразделна част от настоящото решение.

Решението на Общински съвет Златоград е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития