A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 16 Август 2023  146

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Хубен Радев Крушков, Борчо Радев Крушков и Община Злаатоград, представлявана от Мирослав Янчев - Кмет е издадена Заповед № 299 от 04.08.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-31.166, кв.20 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.166 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ ХХІV и УПИ ХХІІІ (нереализирани), кв.20 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.31.237 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени североизточната регулационна линия на УПИ VІІ-31.166 кв.20 по ПУП на гр.Златоград, като се присъединят 70 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.31.237 по Кадастрална карта на гр.Златоград – общинска собственост (10 кв.м. са от УПИ ХХІІІ и 60 кв.м. са от УПИ ХХІV, кв.20 по ПУП на гр.Златоград – нереализирани).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития