A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 16 Август 2023  127

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че е издадена Заповед № 300 от 04.08.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-За произв.техн.база на СП „ВиК“, кв.129 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.371 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ ІХ, кв.129 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.643 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ Х, кв.129 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.527 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

1.Регулационните линии на УПИ ІХ, кв.129 по ПУП на гр.Златоград да минат по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.35.643 по Кадастрална карта на гр.Златоград, като лицето на парцела се запазва по улично регулационната линия.

2.Източната регулационна линия на УПИ ІV-За произв.техн.база на СП „ВиК“, кв.129 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница между ПИ с идентификатор 31111.35.371 и ПИ с идентификатор 31111.35.643 по Кадастрална карта на гр.Златоград (реализирана на място подпорна стена).

3.Западната регулационна линия на УПИ Х, кв.129 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница между ПИ с идентификатор 31111.35.527 и ПИ с идентификатор 31111.35.643 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития