A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 16 Август 2023  123

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от „МИЛАДОМ“ ООД е издадена Заповед № 283 от 12.07.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на  Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-за оранжерии, кв.57 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.290 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда за ПИ с идентификатор 31111.36.290 по Кадастрална карта на гр. Златоград по имотни граници да се отреди УПИ І-за производство и складови дейности, кв.57 по ПУП на гр. Златоград, при обособена устройствена зона „Жм“ с показатели: плътност на застрояване – 50 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %; етажност до 10 метра.

На запад от УПИ І-за производство и складови дейности се образува задънена улица, която е част от ПИ с идентификатор 31111.36.480 и част от ПИ с идентификатор 31111.36.289 по Кадастрална карта на гр. Златоград.

Част от ПИ с идентификатор 31111.36.480 по Кадастрална карта на гр.Златоград се отрежда като УПИ V-480, кв.57 по ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития