A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 30 Май 2023  139

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Снежана Шехова, Калина Биджонова, Саша Горузова, Даниела Гочева и Радослав Сарелски е издадена Заповед № 212 от 25.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-1487, кв.137 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.245 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и част от ПИ с идентификатор 31111.35.329 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в улична регулация.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда за УПИ І-1487, кв.137 по ПУП на гр.Златоград да се промени югозападната улично-регулационна линия, като към него се присъедини част от улична регулация, представляваща 178 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.35.329 по Кадастрална карта на гр.Златорад.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития