A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 30 Май 2023  151

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Райна Кариева е издадена Заповед № 211 от 25.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІІ-524 и УПИ VІ-528,524, кв.45 по ПУП на с.Старцево.

В действащия кадастрален и регулационен план на с.Старцево, за ПИ 747 и ПИ 748 е отреден УПИ VІ , кв.45. С Договор от 1980 г. е отстъпено право на строеж на Златко Златанов върху ½ от парцел VІ, кв.45 по плана на с.Старцево (ПИ 747). С Договор от 1984 г. е отстъпено право на строеж на Атанас Кариев върху другата ½ от парцел VІ, кв.45 по плана на с.Старцево (ПИ 748).

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени регулационната линия между УПИ VІІ-524 и УПИ VІ-528, 524, кв.45 по ПУП на с.Старцево, като:

  • Поземлен имот 748 – общинска собственост се изключва от УПИ VІ-528, 524, кв.45 по ПУП на с.Старцево и се приобщава към УПИ VІІ-524, кв.45 по ПУП на с.Старцево (собственост на н-ци на Бойчо Кариев – Райна Кариева, Богомил Кариев и Ралица Кариева, съгласно Договор  от 2004 г. за продажба на общински недвижим имот).

УПИ VІ-747, отреден на ПИ 747, кв.45 е с площ 342 кв.м.

УПИ VІІ-748, 749, кв.45 е с площ 1 110 кв.м., като 372 кв.м. са общинска собственост.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития