A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 30 Май 2023  95

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Наташа Саралийска е издадена Заповед № 191 от 15.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ, кв.43 по ПУП на гр.Златоград (Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.35.51 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ ХV, кв.43 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.132 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда регулационната линия между УПИ ХVІ и УПИ ХV, кв.43 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница деляща ПИ с идентификатор 31111.35.51 и ПИ с идентификатор 31111.35.132 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития