A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 30 Май 2023  111

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Галя Иванова е издадена Заповед № 194 от 15.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.35.36 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който ведно с други имоти образуват Урегулиран поземлен имот (УПИ) І-Комплексно застрояване, кв.45 по ПУП на гр.Златоград.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда ПИ с идентификатор 31111.35.36 по Кадастрална карта на гр.Златоград да се изключи от УПИ І-Комплексно застрояване, кв.45 по ПУП на гр.Златоград и по имотни граници се обособи УПИ ІІІ-смесено предназначение, кв.45.

С плана за застрояване се предвиждат следните устройствени параметри – устройствена зона Жм; Пзастр.-до 50%; Кинт.-до 1,2; минимално озеленяване до 50%; височина на сградата – до 7,00 м.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития