A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 30 Май 2023  101

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Веселин Топалов е издадена Заповед № 213 от 25.05.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІІІ-1937, кв.5 по ПУП на гр.Златоград (Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.32.201 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и улична регулация, представляваща част от ПИ с идентификатор 31111.32.201 – 23 кв.м. - общинска собственост и част от ПИ с идентификатор 31111.32.180 – 33 кв.м. – общинска собственост.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

1.Да се промени югозападната регулационна линия на УПИ ХVІІІ-1937, кв.5 по изградена на място подпорна стена на ул. „Рила“, като към него се приобщи общинска земя, представляваща част от ПИ с идентификатор 31111.32.201 – 23 кв.м. и част от ПИ с идентификатор 31111.32.180 – 33 кв.м.

2.Да се промени част от северната регулационна линия на УПИ ХVІІІ-1937, кв.5, като тя мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.32.201 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития