A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпонеделник, 10 Април 2023  152

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че е издадена Заповед № 135 от 07.04.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на улична регулация от о.т. 24, през о.т. 27 до о.т. 41 – ул.“Стефан Стамболов“, гр.Златоград; УПИ VІІІ (ПИ 31111.31.35); УПИ ІХ (ПИ 31111.31.37); УПИ Х (ПИ 31111.31.38); УПИ ХІ (ПИ 31111.31.42; УПИ ХІІ (ПИ 31111.31.41), кв.2 по ПУП на гр.Златоград; УПИ І-Озеленяване (ПИ 31111.31.511, част от ПИ 31111.31.512, ПИ 31111.31.513); УПИ ІІ-Озеленяване (ПИ 31111.31.586), кв.4 по ПУП на гр.Златоград; ПИ 31111.31.576.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени уличната регулация от о.т. 24, през о.т. 27 до о.т. 41, кв.2 и кв.4 по ПУП на гр.Златоград по имотни граници, реализирани на място и отразени в Кадастрална карта, във връзка с което се променят:

1.Източната улично-регулационна и северната дворищно регулационна линия на УПИ VІІІ, кв.2 по ПУП на гр.Златоград да минат по границите на ПИ с идентификатор 31111.31.35 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

4.Източната улично-регулационна линия на УПИ ІХ, кв.2 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.31.37 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

5.Източната улично-регулационна линия на УПИ Х, кв.2 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.31.39 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

6.Източната улично-регулационна линия на УПИ ХІ, кв.2 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.31.42 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

7.Източната улично-регулационна линия на УПИ ХІІ, кв.2 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.31.44 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

8.Западната улично-регулационна линия на УПИ І-Озеленяване, кв.4 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.31.511, ПИ с идентификатор 31111.31.512 и ПИ с идентификатор 31111.31.513 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

9.Улично-регулационната линия, минаваща през ПИ с идентификатор 31111.31.576 се премахва и минава по границата на имота.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития