A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпонеделник, 10 Април 2023  139

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Атанас Башев е издадена Заповед № 134 от 07.04.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-държ., кв.50 и част от улична регулация между О.Т. 257 и О.Т.261 по ПУП на с.Старцево.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени улично-регулационната линия на УПИ ІХ-държ., кв.50 по ПУП на с.Старцево по начин на ползване, като към него се присъедини общински терен от 152 кв.м., представляващи част от улична регулация.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития