A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 04 Април 2023  103

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от ЕТ „Виктория Чомезова“ – Виктория Валентинова Чомезова - Топова е издадена Заповед № 127 от 04.04.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-104 – търговия и услуги и УПИ І-Озеленяване, кв.29 по ПУП на с.Аламовци.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПРЗ се предвижда за УПИ V-104-търг. и услуги, кв.29 по ПУП на с.Аламовци, в които има застроена къща за настаняване с хотел, да се предвиди допълнителна площ, с цел разширение на инвестиционното намерение, като към него се присъедини общински терен – 229 кв.м., представляващи част от УПИ І-Озеленяване, кв. 29 по ПУП на с.Аламовци (нереализирано).

УПИ V-104 – търговия и услуги, кв.29 по ПУП на с.Аламовци преди промяната е с площ 177 кв.м. Съгласно Нотариален акт № 95, том І, рег.№ 1003, д.№ 74 от 2013 г., ЕТ „Виктория Чомезова“, чрез управителя и Виктория Валентинова Чомезова е собственик на 171 кв.м. от УПИ V-104 – търговия и услуги. Разликата в площта от 6 кв.м., представлява общинска собственост.

Обща площ за закупуване – 235 кв.м.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития