A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 04 Април 2023  100

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Валентин Маринов е издадена Заповед № 128 от 04.04.2023 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) V, кв.164 по ПУП на гр.Златоград (Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 31111.35.640 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ VІ, кв.164 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.636, ПИ с идентификатор 31111.35.637, ПИ с идентификатор 31111.35.681 и част от ПИ с идентификатор 31111.35.671 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ VІІ, кв.164 по ПУП на гр.Златоград (част от: ПИ с идентификатор 31111.35.671, ПИ с идентификатор 31111.35.675 и ПИ 31111.35.672 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ ІV, кв.164 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.639 по Кадастрална карта на гр.Златоград); ПИ с идентификатор 31111.35.568.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

1.За УПИ V, кв.164 по ПУП на гр.Златоград да се промени северната регулационна линия, като се премества с 3,5м на юг и се осигурява достъп (тупик) до УПИ ІV. За отреждането на тупика се придават 96 кв.м от УПИ V. Предвиденият тупик ще стане публична общинска собственост. Променя се и южната регулационна линия, като се включват 49 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.35.681 – общинска собственост; 106 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.35.636 – общинска собственост и 50 кв.м. от ПИ с идентификатор 31111.35.637 – общинска собственост. Общата площ на общинския имот е 205 кв.м., от които 96 кв.м. за замяна и 109 кв.м. за закупуване.

2.За УПИ ІV, кв.164 по ПУП на гр.Златоград, регулационните линии да минат по имотни граници на ПИ с идентификатор 31111.35.639 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

3.За УПИ VІІ, кв.164 по ПУП на гр.Златоград да се промени част от северозападната дворищно регулационна линия, като тя мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.35.636 по Кадастрална карта на гр.Златоград и включвайки част от ПИ с идентификатор 31111.35.681 – общинска собственост, минава по югоизточна имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.35.639 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

            В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития