A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 28 Март 2023  130

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № З 639 от 28.02.2023 г. на Общински съвет Златоград е:

1.Разрешено изработването на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура - трасе на „Кабелно електро захранване“ за ПИ с идентификатор 31111.5.84, местност „Муратов дол“ по Кадастрална карта на гр.Златоград.

2. Одобрено задание за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на линеен обект – „Кабелно електро захранване“ за ПИ с идентификатор 31111.5.84, местност „Муратов дол“ по Кадастрална карта на гр.Златоград.

Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития