A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 30 Ноември 2022  164

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от „СЪНИ МАРКЕТ“ ЕООД, гр.Златоград е издадена Заповед № 386 от 25.11.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на ПИ с идентификатор 31111.35.110 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в улична регулация – не реализирана, в УПИ ХХVІІ-Хлебозавод, кв.73 и в УПИ ІV-Районен съд, кв.73А.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се премахне уличната регулация - нереализирана, заложена в действащия ПУП на гр.Златоград, отредена на част от ПИ с идентификатор 31111.35.110 и част от ПИ с идентификатор 31111.35.97 по Кадастрална карта на гр.Златоград, като:

За част от ПИ с идентификатор 31111.35.110 по Кадастрална карта на гр.Златоград с площ 444 м2 се образува УПИ ХХІХ-110-за търговия и услуги, кв.73А по ПУП на гр.Златоград;

 ПИ с идентификатор 31111.35.97, ведно с останалата част (119 м2) от ПИ с идентификатор 31111.35.110 по Кадастрална карта на гр.Златоград се отреждат за УПИ ХХVІІІ-Районен съд, кв.73А по ПУП на гр.Златоград.

За ПИ с идентификатор 31111.35.109 по Кадастрална карта на гр.Златоград се образува УПИ ХХХ-109-Хлебозавод, кв.73 по ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития