A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 30 Ноември 2022  167

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Михаил Кичуков, Христо Кичуков и Здравко Травлев е издадена Заповед № 367 от 09.11.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ-395, 396 и УПИ ХІІ-396, кв.44 по ПУП на с.Старцево.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда от УПИ ХI-395, 396, кв.44 по ПУП на с.Старцево да се образуват два урегулирани поземлени имота по начин на ползване – УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, кв.44 по ПУП на с.Старцево. За УПИ ХІІІ (нов) се променя и западната регулационна линия, като сграда - 2МС да попада изцяло в УПИ ХІІ-396, кв.44 по плана на с.Старцево.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития