A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 30 Ноември 2022  151

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Владимир Иванов е издадена Заповед № 395 от 29.11.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-1131, кв.126 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.772 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и част от улична регулация – тупик към ул. „Беловидово“ (отреден върху ПИ с идентификатор 31111.34.770 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С представеното предложение за изменение на ПУП-ПР се предвижда промяна на част от северната регулационна линия на УПИ ІІ-1131, като в участъка към тупика, между ПИ с идентификатор 31111.34.772 и ПИ с идентификатор 31111.34.770, както и в участъка между ПИ с идентификатор 31111.34.772 и ПИ с идентификатор 31111.34.769 (УПИ ІІ-1131 и УПИ ХІІ-1128), мине по имотна граница.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития