A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпетък, 04 Ноември 2022  183

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Бисер Топалов, Минка Байрева, Искра Домбарова и Румен Топалов е издадена Заповед № 355 от 31.10.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІІ-460, УПИ Х-462, 463, УПИ ІХ-461 и улица – тупик, кв.40 по ПУП на с.Старцево.

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени местоположението на улица-тупик, обслужваща УПИ ХІІ-460, кв.40 по ПУП на с.Старцево по начин на ползване, при което се променят регулационните линии на УПИ ХІІ-460, УПИ Х-462, 463, УПИ ІХ-461, кв.40 по ПУП на с.Старцево.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития