A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 25 Октомври 2022  165

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Радослав Сапанов е издадена Заповед № 344 от 21.10.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-263, кв.27 по ПУП на с.Старцево.

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда от УПИ ІХ-263, кв.27 по ПУП на с.Старцево да се образуват два урегулирани поземлени имота – УПИ ХХІІІ-263 и УПИ ХХІV-263, кв.27 по ПУП на с.Старцево.

Предложението за изменение на ПУП-ПР е изготвено, съгласно скица, неразделна част към Решение № 206/13.11.2012 г. на Районен съд Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития