A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 25 Октомври 2022  177

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Веселин Кюлевчиев и Община Златоград е издадена Заповед № 343 от 21.10.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІV-454; УПИ ХV-453; УПИ ХVІ-453; УПИ V-453 и УПИ VІ-455, кв.40 по ПУП на с. Старцево.

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда регулационните линии на УПИ  ХV-453, кв.40 по плана на с. Старцево да минат по имотни граници на поземлен имот 752, във връзка с което се променят и дворищно регулационните линии на УПИ ХVІ-453, УПИ ХІV-454, УПИ V-453 и УПИ VІ-455, кв.40 по плана на с. Старцево.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития