A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 14 Септември 2022  149

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от „КМП-БИЛДИНГ“ ЕООД, представлявано от Бисер Росенов Белев и Община Златоград издадена Заповед № 287 от 09.09.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на УПИ VІІ-36.308-Производство и услуги, кв.149 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.398 по Кадастрална карта та гр.Златоград) и УПИ VІІІ-36.308-Производство и услуги, кв.149 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.36.397 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда УПИ VІІ-36.308-Производство и услуги и УПИ VІІІ-36.308-Производство и услуги, кв.149 по ПУП на гр.Златоград  да се обединят, като се извърши и смяна предназначението на имота и се отреди УПИ ХІІ-Автоцентър, кв.149 по ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития