A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 14 Септември 2022  149

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Община Златоград е издадена Заповед № 286 от 09.09.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-1360, кв.136 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.471 по Кадастрална карта на гр.Златоград); УПИ І-1359, кв.136 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.470 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и западната регулационна линия на УПИ ІІІ-767, кв.136 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.473 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда регулационните линии на УПИ ІІ-1360, кв.136 да минат по имотни граници (изградени трайно на място) на ПИ с идентификатор 31111.35.471 по Кадастрална карта на гр.Златоград. За УПИ ІІ-1360, кв.136 по ПУП на гр.Златоград се променя индекса и става УПИ ІІ-35.471, кв.136.

За УПИ І-1359, кв.136 по ПУП на гр.Златоград се променя част от източната регулационна линия, като тя мине по имотна граница на ПИ с идентификатор 31111.35.470 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития