A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 14 Септември 2022  149

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Митко Чаушев, чрез пълномощника Веска Кушлева-Балушева е издадена Заповед № 288 от 09.09.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на УПИ ХІХ-за стопански двор, кв.56 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.36.343 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

ПИ с идентификатор 31111.36.343 по Кадастрална карта на гр.Златоград, на който е отреден УПИ ХІХ-за стопански двор, кв.56 по ПУП на гр.Златоград е собственост на:

1.Митко Минчев Чаушев – 2525 кв.м. - Договор за покупко-продажба на недвижим имот земя – частна държавна собственост по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ от 15.02.2006 г.

2.Община Златоград – 70/2595 ид.ч. – Акт № 2194/01.04.2022 г. за частна общинска собственост.

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда за УПИ ХІХ-За стопански двор, кв.56 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.36.343 по Кадастрална карта на гр.Златоград да се образуват четири урегулирани поземлени имота:

1.УПИ ХХV-343 производство и складова дейност – 694 кв.м.;

2.УПИ ХХVІ-343 производство и складова дейност – 700 кв.м.;

3.УПИ ХХVІІ-343 производство и складова дейност – 723 кв.м.;

4.УПИ ХХVІІІ-343 производство и складова дейност – 402 кв.м.

С изготвения  ПУП-ПЗ се определя начина на застрояване в така отредените парцели.

За частта  общинска собственост, участваща в  ПИ с идентификатор 31111.36.343, в едно с 6,00м2 от собствеността на Митко Чаушев (отстъпени безвъзмездно, за което да се изготви необходимия договор), се отрежда нова задънена улица (тупик обслужващ УПИ ХХVІІІ-343-ново).

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.           ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития