A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 14 Септември 2022  138

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Зарко Гогаджов е издадена Заповед № 285 от 09.09.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.33.185 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в УПИ ІІ-Зеленина и в улична регулация (нереализирана), кв.87.

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда за ПИ с идентификатор 31111.33.185 по Кадастрална карта на гр.Златоград да се образува УПИ V-33.185-за търговия и слуги, кв.87 по ПУП на гр.Златоград, като регулационните линии минат по имотни граници.

С проекта за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ V-33.185-за търговия и слуги, кв.87 (нов) по ПУП на гр.Златоград се предвижда ниско застрояване и се определят ограничителните линии на застрояване.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития