A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 14 Септември 2022  142

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Благомир Хаджиев е издадена Заповед № 284 от 09.09.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-601, (ПИ с идентификатор 31111.36.192 по Кадастрална карта на гр.Златоград), УПИ І-600 (ПИ с идентификатор 31111.36.191 по Кадастрална карта на гр.Златоград, УПИ ІІІ-1992 (ПИ с идентификатор 31111.36.193 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ ХІІ-612 (ПИ с идентификатор 31111.36.194 по Кадастрална карта на гр.Златоград), кв.68 по ПУП на гр.Златоград.

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

1.Регулационната линия между УПИ ІІ-601 и УПИ І-600, кв. 68 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотната граница деляща ПИ с идентификатор 31111.36.192 и ПИ с идентификатор 31111.36.191 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

2.Регулационната линия между УПИ ІІ-601 и УПИ ІІІ-1992, кв.68 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотната граница деляща ПИ с идентификатор 31111.36.192 и ПИ с идентификатор 31111.36.193 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

3.Регулационната линия между УПИ ІІ-601 и УПИ ХІІ-612, кв.68 по ПУП на гр.Златоград да мине по имотната граница деляща ПИ с идентификатор 31111.36.192 и ПИ с идентификатор 31111.36.194 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития