A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 14 Септември 2022  138

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Александър Александров и Антон Александров е издадена Заповед № 283 от 09.09.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.34.233 по Кадастрална карта на гр.Златоград, който в действащия ПУП на гр.Златоград попада в УПИ ХІ-973 и терен отреден за озеленяване, кв.104.

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени северната регулационна линия на УПИ ХІ-973, кв.104 по ПУП на гр.Златоград, като към него се присъедини частта от ПИ с идентификатор 31111.34.233, участваща в терен отреден за озеленяване.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития