A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕсряда, 27 Юли 2022  122

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Софка Хаджиева е издадена Заповед № 231 от 26.07.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на УПИ VІ-Търговия и обществено обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.377 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ VІІ-Озеленяване, кв.96 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.44 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се променят източната и част от северната регулационни линии на УПИ VІ-Търговия и обществено обслужване, кв.96 по ПУП на гр.Златоград, като към него се приобщи общински терен с площ 91 кв.м., представляващи северозападната част на поземлен имот с идентификатор 31111.34.44 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития