A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕпонеделник, 27 Юни 2022  124

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Ясен Кочанов е издадена Заповед № 194 от 27.06.2022г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) V, кв.159 по ПУП на гр.Златоград, отреден на Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 31111.35.492 по Кадастрална карта на гр.Златоград и част от УПИ І-Озеленяване, кв.159 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.35.491 и ПИ с идентификатор 31111.35.525 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени северозападната регулационна линия на УПИ V, кв.159 по ПУП на гр.Златоград, като се включи общински терен, представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.35.491 – 166 кв.м. и част от ПИ с идентификатор 31111.35.525 – 17 кв.м. по Кадастрална карта на гр.Златоград, участващи в УПИ І-Озеленяване, кв.159 в действащия ПУП на гр.Златоград.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПР и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития