A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 07 Юни 2022  91

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че е издадена Заповед № 46 от 23.02.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация (ПУП – ПР) в обхват на улична регулация от о.т. 626 до о.т. 630 на ул. „Ерма“ по ПУП на гр.Златоград; ПИ с идентификатор 31111.33.847, ПИ с идентификатор 31111.33.61, ПИ с идентификатор 31111.33.60 и ПИ с идентификатор 31111.33.73 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С изготвения проект за изменение на ПУП-ПР се предвижда:

1.Да се промени южната регулационна линия на ул. „Ерма“ о.т. 626 до о.т. 630, като същата мине по съществуваща подпорна стена, заснета на място.

2.Част от ПИ 33.847 с площ 66 кв.м. преминава към речно корито.

Сграда с идентификатор 31111.33.61.1 подлежи на събаряне, във връзка с бъдещо проектиране и изграждане на подпорна стена.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития