A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 07 Юни 2022  90

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Лютви Кюлевчиев, Сами Кюлевчиев, Сашо Кюлевчиев, Силвия Травлева и Севдалин Кюлевчиев е издадена Заповед № 149 от 20.05.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на поземлен имот с пл.№ 419 и поземлен имот с пл.№ 420 (УПИ VІІІ-420, УПИ VІІ-419, УПИ VІ-419, кв.31) и улична регулация (нереализирана) от о.т. 101 до о.т. 125 по ПУП на с.Старцево.

Искането е за премахване на част от улична регулация (нереализирана, неотчуждена) от о.т. 101 до о.т.125, участваща в поземлен имот с пл.№ 419 и поземлен имот с пл.№ 420 по ПУПХ на с.Старцево, като в останалата и част се отреди като тупик, както и преминаване на югоизточната регулационна линия на УПИ VІІІ-420, УПИ VІІ-419, УПИ VІ-419, кв.31 по имотна граници на поземлен имот  с пл.№ 419 и поземлен имот с пл.№ 420.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития