A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 07 Юни 2022  28

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Асен Хасапчиев е издадена Заповед № 51 от 01.03.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-1050, 1055, кв.108 по ПУП на гр.Златоград (Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 31111.34.935 по Кадастрална карта на гр.Златоград) и УПИ ІІІ-1052, 1053,1054, кв.108 по ПУП на гр.Златоград (ПИ с идентификатор 31111.34.177, ПИ с идентификатор 31111.34.175 и ПИ с идентификатор 31111.34.176 по Кадастрална карта на гр.Златоград).

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда за УПИ ІІ-1050,1055, кв.108 по ПУП на гр.Златоград да се променят източната и северната регулационни линии, като те съвпаднат с имотните граници на ПИ с идентификатор 31111.34.935 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С проекта за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ-1050,1055, кв.108 се предвижда ниско жилищно застрояване – жилищна сграда разположена на пет метра от дъно парцел, а по източната и западната вътрешно регулационни линии на намалено отстояние, след представяне на нотариално заверено съгласие на собствениците на съседните имоти.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.

ОБЯВЕНО НА 07.06.2022 Г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития