A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕ



вторник, 10 Май 2022  14

Община Златоград, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  съобщава, че с Решение № З 460 от 18.04.2022 г. на Общински съвет – Златоград, е одобрен подробен устройствен план – план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, на водопроводната мрежа за термоминерална вода за подобект „Градска топлопреносна мрежа от ГТЦ до абонатни (разпределителни) станции в Златоград“ от обект „Интегрирано използване на термоминералните води, натрупани в геотермалната система Ерма река – Елидже“. Общото трасе на топлопреносната мрежа е 6103 м, която ще се изгради окачена по брегоукрепителните стени по поречието на река Голяма, река Малка и река Върбица до определени разпределителни кранови шахти на 35 пункта (разпределителни) станции.

Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Златоград пред Административния съд – Смолян, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявлението е публикувано в неофициалния раздел на Държавен вестник, брой 35 от 10.05.2022 г.



‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития