A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 10 Май 2022  17

Община Златоград на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на обект: „Външно електрозахранване на Базова станция „SML 0172.A000 – Hadzhito“, в ПИ с проектен идентификатор 31111.23.-2, представляващ част от ПИ с идентификатор 31111.23.209 по КККР на Златоград. Трасето на външното ел. захранване преминава през следните поземлени имоти: ПИ с идентификатор 31111.23.345 – вид собственост – държавна частна, вид територия – горска, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, площ – 2626 кв. м; ПИ с идентификатор 31111.23.209 – вид собственост – държавна частна, вид територия – горска, НТП – друг вид дървопроизводителна гора, площ – 17 081 кв. м. Общата дължина на трасето на ел. провода е 189,39 м. Общата площ на сервитута на ел. провода е 757,48 кв. м.

Проектът може да се разгледа в Общинска администрация – Златоград, ет. 6, стая № 1.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинска администрация – Златоград.

Обявлението е публикувано в неофициалния раздел на „Държавен вестник” бр.35 от 10.05.2022 г.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития