A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 05 Април 2022  118

Община Златоград, област Смолян, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията обявява, че по заявление от Ваклин Йорданов е издадена Заповед № 94 от 30.03.2022 г. на Кмета на Община Златоград за допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват на УПИ ХІІ-Зеленина, кв.145 по ПУП на гр.Златоград, отреден на ПИ с идентификатор 31111.35.712 по Кадастрална карта на гр.Златоград.

С проекта за изменение на ПУП-ПР се предвижда да се промени предназначението на УПИ ХІІ-Зеленина, кв.145 по ПУП на гр.Златоград и отреждането му за УПИ ХІІ-35.712-за гаражи и ателиета, кв.145 по ПУП на гр.Златоград с цел застрояване.

За УПИ ХІІ-35.712-за гаражи и ателиета, кв.145 по ПУП на гр.Златоград се отрежда жилищна устройствена зона с преобладаващо ниско застрояване и съответните параметри на застрояване.

В 14 дневен срок от настоящото обявяване, предложението за изменение на ПУП-ПРЗ и Заповедта на Кмета на Община Златоград може да се разгледат в Дирекция “Устройство на територията” при Общинска администрация Златоград  ет.6, стая № 1.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития